Виступ Делегації України на відкритих дебатах Ради Безпеки ООН

Виступ Делегації України на відкритих дебатах Ради Безпеки ООН

Пані Президенте, шановні члени Ради Безпеки,

Ми дякуємо Мальтійському головуванню за скликання цієї важливої дискусії та дякуємо всім бриферам за їхні вичерпні презентації.
Україна завжди була прихильником активізації та узгоджених дій щодо подолання змін клімату, як глобальної загрози міжнародному миру та безпеці. Зокрема, як обраний член Ради безпеки у 2016-2017 роках, Україна організувала у квітні 2017 року зустріч за формулою Аррія щодо безпекових наслідків підвищення рівня моря.

Загальноприйнято вважати, що підвищення рівня моря підриває життєздатність низинних регіонів по всьому світу, які не мають територій, розташованих вище цього рівня. Зокрема, малі острівні держави, що розвиваються, постраждають від підвищення рівня моря, що неминуче підірве перспективи їхнього подальшого існування. До 73 відсотків острівних держав зіткнуться з дедалі більшою посухою до середини цього століття, тоді як підвищення рівня моря поглинає їхні берегові лінії. Справа не лише в кліматі. Це питання безпеки цих країн і ширше – глобальної безпеки.

Переміщення людей і руйнування критично важливої інфраструктури, зміни берегової лінії, спричинені підвищенням рівня моря, викликають особливе занепокоєння в регіонах, які вже характеризуються політичною та соціально-економічною напругою, і можуть призвести до додаткових або посилених загроз миру та безпеці.

У той же час зміна рівня моря, спричинена кліматом, здебільшого відбувається повільно, що дає державам-членам та Організації Об’єднаних Націй загалом значний час для підготовки та реагування.

Викликає тривогу той факт, що агресивна поведінка Росії примножує конфлікти і таким чином підриває нашу здатність зосередитися на розв’язанні глобальних загроз, які вже існують. Це демонструє взаємозв’язки в рамках глобальної архітектури безпеки, оскільки російське вторгнення в Україну вплинуло на можливості світу ефективно протистояти загрозам, пов’язаним із кліматом. Війна також загострила продовольчу кризу в усьому світі, вразивши здебільшого ті країни, які страждають від наявних проявів зміни клімату, зокрема катастрофічних посух, масштабних повеней.

Це означає, що як тільки буде досягнуто всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні, заснованого на принципах Статуту ООН, наші спільні дії щодо боротьби з такими глобальними загрозами, як зміна клімату, та захисту країн, які зазнають підвищення рівня моря, будуть більш ефективними та цільовий.

Дякую.


Madam President, distinguished members of the Security Council,

We thank the Maltese Presidency for convening this important debate and thank all briefers for their comprehensive presentations.

Ukraine has always been a promoter of intensified and concerted actions to address climate change as a global threat to international peace and security. In particular as an elected Security Council member in 2016-2017, Ukraine organized in April 2017 an Arria-formula meeting on security implications of sea-level rise.

It is a common understanding that rising sea levels undermines the viability of low-lying regions around the world that do not feature higher-lying areas. Particularly, small island developing states will be affected by rising sea levels that will inevitably undermine prospects of their further existence. Up to 73 percent of island states will face increasingly dry conditions by the middle of this century while rising sea levels are swallowing up their coastlines. It is not just a matter of climate. It is a matter of the security of these countries and broader – the global security.

Displacement of people and destruction of critical infrastructure, changes in coastlines, caused by sea-level rise, are particularly worrisome in regions already characterized by political and socio-economic tensions and may result in additional or enhanced threats to peace and security.

At the same time, climate-induced sea-level is mostly a slow-onset event that provides Member States and the United Nations in general with significant time to prepare and respond.

It is a matter of alarm that aggressive behavior of russia has been multiplying conflicts and thus undermining our ability to concentrate on resolving global threats already existed. It shows interlinkages within the global security architecture, as the russian invasion of Ukraine affected world’s capabilities to efficiently address the climate-related threats.

The war has also aggravated the food crisis throughout the globe, affecting mostly those countries suffering from the existing manifestations of climate change, in particular catastrophic droughts, large-scale floods.

It means that as soon as comprehensive, just and lasting peace in Ukraine, based on the UN Charter principles, is achieved, our common actions to combat such global threats as climate change and protect countries exposed to sea-level rise would be more efficient and targeted.

Thank you.

Дивіться також